Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
van MAD Walks, gedreven door Marie Antoinette Driessen, verloskundige, gevestigd te Lunteren, Postbus 136, 6740 AB.
Definities
Onder ‘aanbieder’ dient te worden verstaan MAD Walks te Lunteren. Onder ‘cliënt’ dient te worden verstaan de cliënt van aanbieder. Alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verleende opdrachten vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden. Een verwijzing door cliënt naar eigen algemene- of inkoopvoorwaarden, wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
MAD Walks behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat MAD Walks haar cliënt van de wijziging in kennis heeft gesteld, met dien verstande dat voor reeds gegeven opdrachten de voorwaarden blijven gelden, die van kracht waren op de dag dat de opdracht tot stand is gekomen. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden onverkort van kracht blijven.
Verder wordt er verstaan onder:
MAD Marie Antoinette Driessen
Walk de geplande wandeling
Talk het gesprek tijdens de wandeling
Artikel 1.Aanvragen
1.01Schriftelijk/e-mail
(a)Het aanvragen van een wandeling kan zowel schriftelijk als per e-mail. Na ontvangst van de aanvraag stuurt MAD Walks een bevestiging met hierbij eventuele aanvullende informatie.
1.02Datum planning
(a)Het plannen van een geschikte datum voor de MAD Walk gebeurt in overleg met de cliënt.
1.03Maximale afname
(a)Wandelingen vinden plaats tussen zonsopkomst en zonsondergang.
(b)Maximale tijdsduur van een wandeling is acht (8) uur, inclusief pauzes.
(c)Het is voor een cliënt mogelijk om vaker te komen wandelen, echter niet op opeenvolgende dagen. Er geld een maximum van vijf dagen, echter MAD walks behoud het recht voor om zonder opgaaf van reden het aantal wandelingen te beperken.
Artikel 2.Locatie
2.01Locatie
(a)Alle wandelingen starten en eindige bij het NS station te Lunteren.
Artikel 3.Betalingsvoorwaarden
3.01Betalingen
(a)Walks worden gedaan nadat de betaling is ontvangen.
(b)Indien de tijd tussen boeken en de geplande wandeling te kort is, kan hier slechts in overleg van worden afgeweken.
3.02Geen betaling ontvangen, geen Walk
(a)Zolang de cliënt niet het volledige bedrag van de MAD Walk heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt MAD Walks zich het recht voor de geplande Walk te annuleren.
(b)De uit annulering voortvloeiende administratiekosten van twaalf euro zullen worden doorberekend aan de cliënt.
3.03Invorderingskosten
(a)Bij in gebreke blijven van de betalingsplicht zal MAD Walks hiervoor de benodigde stappen zetten en indien noodzakelijk de incasso uit handen geven. Het factuurbedrag zal hierbij worden verhoogd met administratiekosten, wettelijke rente en met overige uit de incasso voortvloeiende kosten.
Artikel 4.Annulering door onvoorziene omstandigheden
4.01Weersomstandigheden
(a)Alleen bij zeer extreme weersomstandigheden wordt de Walk geannuleerd. Bijvoorbeeld in geval van een weeralarm door het KNMI.
4.02Persoonlijke omstandigheden Marie Antoinette Driessen (MAD)
(a)Persoonlijke omstandigheden kunnen MAD ertoe dwingen de Walk te annuleren. Hiervan wordt de cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
4.03Nieuwe datum
(a)Indien annulering door bovengenoemde (4.01 en 4.02) omstandigheden plaats vindt, wordt er in overleg een nieuwe datum vastgesteld. Er wordt geen geld teruggestort.
4.04Persoonlijke omstandigheden cliënt
(a)Indien de cliënt annuleert blijft deze betalingsplichtig. Voor eventuele terugvordering van het betaalde bedrag dient de cliënt zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.
(b)Indien de cliënt door omstandigheden gedwongen is te annuleren, is het in overleg mogelijk één keer kosteloos de geplande datum te wijzigen.
Artikel 5.Aansprakelijkheid
(a)Het deelnemen aan een MAD Walk gebeurt geheel op eigen risico van de cliënt. MAD Walks kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook.
(b)MAD kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de emotionele of andere gevolgen van de Walk en Talk.
Artikel 6.Kosten
6.01Vervoerskosten
(a)Vervoerskosten van de cliënt van en naar het startpunt zijn voor rekening van de cliënt.
6.02Overige kosten
(a)Indien gewenst kan een horeca gelegenheid aangedaan worden. Hier door cliënt gemaakte kosten zijn voor rekening van de cliënt.
Artikel 7.Inbegrepen
7.01Inbegrepen
(a)Bij de Walk inbegrepen is een gevulde picknick rugzak voor de lunch en enkele “gezonde” tussendoortjes.
(b)Het eerste kopje koffie/thee van de dag.
Artikel 8.Kennismaking
8.01Kennismaking
(a)Indien gewenst is het mogelijk om een korte telefonische kennismaking te bewerkstelligen.
(b)Indien cliënt wil, kan deze kort aangeven waarom cliënt de Walk wil.
Artikel 9.Privacy
9.01(a)De gesprekken tussen MAD en cliënt zijn strikt vertrouwelijk. Voor beide partijen geld dat vertrouwelijke informatie niet zonder toestemming aan derde mag worden verstrekt, tenzij hier wettelijke gronden voor zijn.
Arikel 10 Slotbepaling
(a)Met goed overleg (zeg wat je te zeggen hebt en probeer te luisteren) is veel op te lossen.